ముగించు

పిన్ కోడ్‌లు

సబ్ డివిజన్ ప్రధాన కార్యాలయం అకౌంట్ కార్యాలయం బ్రాంచ్ కార్యాలయం పిన్ కోడ్ 
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ నందివాడ బి.ఓ 521321
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ దోసపాడు బి.ఓ 521321
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ రుద్రపాక ఎస్.ఓ గున్ననపూడి బి.ఓ 521326
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ ఐలపర్రు బి.ఓ 521321
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ రుద్రపాక ఎస్.ఓ ఇంగిలిపాకలంక బి.ఓ 521326
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ కె.పి.అగ్రహారం బి.ఓ 521325
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ కనుకొల్లు బి.ఓ 521325
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ కొమర్రు బి.ఓ 521325
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ కుదరవల్లి బి.ఓ 521321
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ మోపర్రు బి.ఓ 521321
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ పెదకామనపూడి బి.ఓ 521325
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ పెదవిరివాడ బి.ఓ 521321
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ రామాపురం బి.ఓ 521321
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ సంఘర్షణపురం బి.ఓ 521325
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ తుమ్మలపల్లి బి.ఓ 521321
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ రుద్రపాక ఎస్.ఓ ఉనికిలి బి.ఓ 521326
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ వడాలి  బి.ఓ 521325
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ వెన్ననపూడి బి.ఓ 521321
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ విన్నకోట బి.ఓ 521325
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ కోడూరు బి.ఓ 521325
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ లింగాల బి.ఓ 521325
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ ఆటపాక బి.ఓ 521333
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కోరుకొల్లు ఎస్.ఓ బొమ్మినంపాడు బి.ఓ 521343
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ చావలిపాడు బి.ఓ 521333
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ చినతుమ్మిడి బి.ఓ 521329
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ కాళ్లపాలెం బి.ఓ 521333
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మండవల్లి ఎస్.ఓ కొర్లపాడు బి.ఓ 521345
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పల్లెవాడ ఎస్.ఓ కొట్టాడ  బి.ఓ 521340
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ లక్ష్మీపురం బి.ఓ 521324
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ ములపర్రు బి.ఓ 521324
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కలిదిండి ఎస్.ఓ మూలఉప్పరగూడెం బి.ఓ 521344
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ పెదతుమ్మిడి బి.ఓ 521329
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కోరుకొల్లు ఎస్.ఓ సనారుద్రవరం బి.ఓ 521343
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పల్లెవాడ ఎస్.ఓ సీతనపల్లి బి.ఓ 521340
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మండవల్లి ఎస్.ఓ సింగనపూడి బి.ఓ 521345
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కోరుకొల్లు ఎస్.ఓ తామరకొల్లు బి.ఓ 521343
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పల్లెవాడ ఎస్.ఓ వదర్లపాడు  బి.ఓ 521340
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కలిదిండి ఎస్.ఓ వెంకటాపురం బి.ఓ 521344
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ వింజరం బి.ఓ 521333
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ ఆచవరం బి.ఓ 521333
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఈలమర్రు ఎస్.ఓ ఈదుల మద్దాలి బి.ఓ 521148
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ మట్లం బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదమద్దాలి ఎస్.ఓ అడ్డాడ బి.ఓ 521390
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదునూరు ఎస్.ఓ అప్పికట్ల బి.ఓ 521261
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మండవల్లి ఎస్.ఓ అయ్యవారిరుద్రవరం బి.ఓ 521345
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ అంగలూరు ఎస్.ఓ బొమ్ములూరు బి.ఓ 521330
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కోరుకొల్లు ఎస్.ఓ దేవపూడి బి.ఓ 521343
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కలిదిండి ఎస్.ఓ కలిదిండి సెంటర్ బి.ఓ 521344
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ మల్లేశ్వరం బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ రుద్రపాక ఎస్.ఓ నందిగామలంక బి.ఓ 521326
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మోటూరు ఎస్.ఓ పెదపాలపర్రు బి.ఓ 521323
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మండవల్లి ఎస్.ఓ పెరికెగూడెం బి.ఓ 521345
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ రుద్రపాక ఎస్.ఓ పుట్లచెరువు బి.ఓ 521326
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మోటూరు ఎస్.ఓ సెరిగొల్వేపల్లి బి.ఓ 521323
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ అంగలూరు ఎస్.ఓ సెరికాల్వపూడి బి.ఓ 521330
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ ఉటుకూరు బి.ఓ 521329
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ వనుదుర్రు బి.ఓ 521329
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ వరాహపట్నం బి.ఓ 521333
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తమిరిస ఎస్.ఓ అనమనపూడి బి.ఓ 521327
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వెంట్రప్రగడ ఎస్.ఓ బూషనగుల్ల బి.ఓ 521263
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గొల్వేపల్లి (జామి) ఎస్.ఓ గాంధీఆశ్రమం బి.ఓ 521322
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గొల్వేపల్లి (జామి) ఎస్.ఓ కొమరవోలు బి.ఓ 521322
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మానికొండ ఎస్.ఓ కోమటిగుంటలాక్ బి.ఓ 521260
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) కొయ్యగూరపాడు బి.ఓ 521312
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఇందుపల్లి ఎస్.ఓ లంకపల్లి అగ్రహారం బి.ఓ 521311
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఇందుపల్లి ఎస్.ఓ నందమూరు బి.ఓ 521311
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వెంట్రప్రగడ ఎస్.ఓ పెదపారుపూడి బి.ఓ 521263
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తమిరిస ఎస్.ఓ పొణుకుమాడు  బి.ఓ 521327
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) పొణుకుమాడు  బి.ఓ 521312
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మానికొండ ఎస్.ఓ తరిగొప్పుల ఆర్.ఎస్. బి.ఓ 521260
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గొల్వేపల్లి (జామి) ఎస్.ఓ తాటివర్రు బి.ఓ 521322
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వెంట్రప్రగడ ఎస్.ఓ వనపాముల బి.ఓ 521263
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) వెలినూతల బి.ఓ 521312
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) ఆముదాలపల్లి బి.ఓ 521312
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మండవల్లి ఎస్.ఓ చిగురుకోట బి.ఓ 521345
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గొల్వేపల్లి (జామి) ఎస్.ఓ చినఏరుకుపడు బి.ఓ 521322
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కలిదిండి ఎస్.ఓ కొండంగి బి.ఓ 521344
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మండవల్లి ఎస్.ఓ మోకసకలవపూడి బి.ఓ 521345
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ మునిపెడ బి.ఓ 521324
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కలిదిండి ఎస్.ఓ సంతోషపురం బి.ఓ 521344
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ ఉరివి బి.ఓ 521329
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఇందుపల్లి ఎస్.ఓ వేమండ బి.ఓ 521311
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ అన్నరావుపేట బి.ఓ 521215
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ APIIIT ఎస్.ఓ బోరువంచ బి.ఓ 521202
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ అంగలూరు ఎస్.ఓ చంద్రాల బి.ఓ 521330
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మోటూరు ఎస్.ఓ దొండపాడు బి.ఓ 521323
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మండవల్లి ఎస్.ఓ గన్నవరం బి.ఓ 521345
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) గారపాడు బి.ఓ 521312
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మోటూరు ఎస్.ఓ గుంటకోడూరు బి.ఓ 521323
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ APIIIT ఎస్.ఓ హనుమంతునిగూడెం బి.ఓ 521202
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ చనుబండ ఎస్.ఓ జనార్దనవరం బి.ఓ 521214
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ చనుబండ ఎస్.ఓ కలగర బి.ఓ 521214
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ కోమళ్లపూడి బి.ఓ 521324
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గొల్లపల్లి ఎస్.ఓ (కృష్ణా) కొత్తపల్లి బి.ఓ 521111
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ లోపూడి బి.ఓ 521213
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గొల్లపల్లి ఎస్.ఓ (కృష్ణా) మల్లవల్లి బి.ఓ 521111
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ పేరూరు బి.ఓ 521325
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ చనుబండ ఎస్.ఓ పోలవరం బి.ఓ 521214
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ చనుబండ ఎస్.ఓ పోతనపల్లి బి.ఓ 521214
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ రెడ్డిగూడెం బి.ఓ 521215
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ సోమవరం బి.ఓ 521213
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ తాతకుంట్ల బి.ఓ 521215
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గొల్లపల్లి ఎస్.ఓ (కృష్ణా) తుక్కులూరు బి.ఓ 521111
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ తుమ్మగూడెం బి.ఓ 521213
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ అరిపిరాల బి.ఓ 521106
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ ఆరుగొలను బి.ఓ 521106
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తసానుబండ ఎస్.ఓ చిన్నంపేట బి.ఓ 521214
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ చిత్తాపూర్ బి.ఓ 521213
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మోటూరు ఎస్.ఓ చౌటపల్లి బి.ఓ 521323
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ నీలిపూడి బి.ఓ 521324
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ పెందుర్రు బి.ఓ 521324
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ పుట్టగుంట బి.ఓ 521106
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ తిప్పనగుంట బి.ఓ 521106
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తమిరిస ఎస్.ఓ వలివర్తిపాడు బి.ఓ 521327
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కోరుకొల్లు ఎస్.ఓ వేమవరప్పాడు బి.ఓ 521343
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గొల్లపల్లి ఎస్.ఓ (కృష్ణా) దేవరగుంట బి.ఓ 521111
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గొల్లపల్లి ఎస్.ఓ (కృష్ణా) జంగంగూడెం బి.ఓ 521111
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ కుడప బి.ఓ 521215
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ కూనపరాజుపర్వ బి.ఓ 521215
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ముసునూరు ఎస్.ఓ ముక్కోల్లుపాడు బి.ఓ 521207
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ నరసాపురం బి.ఓ 521215
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ పెరికీడుబ్రిడ్జి బి.ఓ 521105
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గొల్లపల్లి ఎస్.ఓ (కృష్ణా) పొలసానిపల్లి బి.ఓ 521111
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ముసునూరు ఎస్.ఓ పోతురెడ్డిపల్లి బి.ఓ 521207
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ సీతారామపురం బి.ఓ 521105
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ తెల్లదేవరపల్లి బి.ఓ 521215
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ముసునూరు ఎస్.ఓ వేలుపుచెర్ల బి.ఓ 521207
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పల్లెవాడ ఎస్.ఓ ఆలపాడు బి.ఓ 521340
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ ఆముదాలపల్లి బి.ఓ 521324
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పల్లెవాడ ఎస్.ఓ భుజబలపట్నం బి.ఓ 521340
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మండవల్లి ఎస్.ఓ భైరవపట్నం బి.ఓ 521345
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గొల్లపల్లి ఎస్.ఓ (కృష్ణా) బిల్లనపల్లి బి.ఓ 521111
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ చోరంపూడి బి.ఓ 521324
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ గోపవరం బి.ఓ 521333
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ముసునూరు ఎస్.ఓ గోపవరం బి.ఓ 521207
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ చనుబండ ఎస్.ఓ గుడిపాడు బి.ఓ 521214
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ కాకులపాడు బి.ఓ 521106
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పల్లెవాడ ఎస్.ఓ కొల్లేటికోట బి.ఓ 521340
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నుజ్విద్ హెచ్.ఓ ముసునూరు ఎస్.ఓ కొర్లగుంట బి.ఓ 521207
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ కృతివెన్ను బి.ఓ 521324
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ మడిచెర్ల బి.ఓ 521105
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ పెదలింగాల బి.ఓ 521106
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పల్లెవాడ ఎస్.ఓ పెంచికలమర్రు బి.ఓ 521340
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ సింగరాయపాలెం బి.ఓ 521329
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ వాడవల్లి బి.ఓ 521329
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ వలసపల్లి బి.ఓ 521213
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ చింతపాడు బి.ఓ 521333
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ బాపులపాడు బి.ఓ 521105
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మానికొండ ఎస్.ఓ బోకినాల బి.ఓ 521260
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ చనుబండ ఎస్.ఓ చట్రాయి బి.ఓ 521214
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ముసునూరు ఎస్.ఓ చింతలవల్లి బి.ఓ 521207
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తమిరిస ఎస్.ఓ దండిగనపూడి బి.ఓ 521327
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ముసునూరు ఎస్.ఓ ఎల్లాపురం బి.ఓ 521207
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ APIIIT ఎస్.ఓ ఎనమదల బి.ఓ 521202
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ గుడిపాడు బి.ఓ 521213
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వెంట్రప్రగడ ఎస్.ఓ గురువిందగుంట బి.ఓ 521263
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ముసునూరు ఎస్.ఓ కాట్రేనిపాడు బి.ఓ 521207
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కలిదిండి ఎస్.ఓ లొడిదలంక బి.ఓ 521344
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ నిడమర్రు బి.ఓ 521324
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ పల్లెర్లమూడి బి.ఓ 521105
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ APIIIT ఎస్.ఓ రావిచెర్ల బి.ఓ 521202
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ సూరేపల్లి బి.ఓ 521213
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మానికొండ ఎస్.ఓ తెన్నేరు బి.ఓ 521260
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కోరుకొల్లు ఎస్.ఓ అల్లూరు బి.ఓ 521343
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ బొమ్ములూరు బి.ఓ 521105
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ చెరుకుమిల్లి బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ చినపాలపర్రు బి.ఓ 521325
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ చినతడినాడ బి.ఓ 521333
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ కొండపర్వ బి.ఓ 521213
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ కొండూరు బి.ఓ 521333
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ చనుబండ ఎస్.ఓ కొర్లమండ బి.ఓ 521214
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ చనుబండ ఎస్.ఓ కృష్ణారావుపాలెం బి.ఓ 521214
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గొల్లపల్లి ఎస్.ఓ (కృష్ణా) మీర్జాపురం బి.ఓ 521111
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తమిరిస ఎస్.ఓ పోలుకొండ బి.ఓ 521327
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మండవల్లి ఎస్.ఓ ప్రత్తిపాడు బి.ఓ 521345
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ సేరినరసన్నపాలెం బి.ఓ 521105
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ అంగలూరు ఎస్.ఓ సిద్దాంతం బి.ఓ 521330
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ APIIIT ఎస్.ఓ సిద్దార్థనగర్ బి.ఓ 521202
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ వైవాక బి.ఓ 521329
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ అక్కిరెడ్డిగూడెం బి.ఓ 521213
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పల్లెవాడ ఎస్.ఓ దొడ్డిపట్ల బి.ఓ 521340
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ గుళ్లపూడి బి.ఓ 521213
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ జయపురం బి.ఓ 521324
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ కొర్రగుంటపాలెం బి.ఓ 521329
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ పాండ్రక బి.ఓ 521324
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కలిదిండి ఎస్.ఓ పోతుమర్రు బి.ఓ 521344
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ రామన్నగూడెం బి.ఓ 521106
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మండవల్లి ఎస్.ఓ తక్కెళ్లపాడు బి.ఓ 521345
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ కొర్లపాడు బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తమిరిస ఎస్.ఓ లింగవరం బి.ఓ 521327
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ దిగవల్లి బి.ఓ 521213
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కోరుకొల్లు ఎస్.ఓ ప్రొద్దువాక బి.ఓ 521343
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ముసునూరు ఎస్.ఓ బలివ్ బి.ఓ 521207
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కలిదిండి ఎస్.ఓ పెదలంక బి.ఓ 521344
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ పెయ్యేరు బి.ఓ 521325
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కైకలూరు ఎస్.ఓ తాడినాడ బి.ఓ 521333
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ రమణక్కపేట ఎస్.ఓ చెక్కపల్లి బి.ఓ 521213
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ చేవేరు బి.ఓ 521329
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ కరగ్రహారం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ కొంకెపూడి బి.ఓ 521366
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ APIIIT ఎస్.ఓ అన్నవరం బి.ఓ 521202
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ అంగలూరు ఎస్.ఓ నూజెల్లా బి.ఓ 521330
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ చెన్నూరు బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ కె.పి.లాక్ బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ కమ్మవారిచెరువు బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ కానూరు బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ ఎల్.కె.గుంట బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ మంగినపూడి బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ మేకవానిపాలెం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ నడుపూరు బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ నందిగామ బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ పెదపట్నం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ పెదయదార బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ పోతిరెడ్డిపాలెం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ రుద్రవరం బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ ఎస్.ఎన్.గొల్లపాలెం బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ సాతులూరు బి.ఓ 521369
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ తాళ్లపాలెం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ తుమ్మలచెరువు బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ వాడపాలెం బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ యడ్లవానిపాలెం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ అర్థమూరు బి.ఓ 521369
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ చిట్టిపాలెం బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ గుండుపాలెం బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ కాకర్లమూడి బి.ఓ 521369
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ ముచ్చెర్ల బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ పెనుమల్లి బి.ఓ 521369
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ శారదానగర్ బి.ఓ 521003
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదునూరు ఎస్.ఓ బొల్లపాడు బి.ఓ 521261
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఈలమర్రు ఎస్.ఓ చినపారుపూడి బి.ఓ 521148
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదినేపల్లి ఎస్.ఓ గురజా బి.ఓ 521325
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కలిదిండి ఎస్.ఓ మట్టగుంట బి.ఓ 521344
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గొల్లపల్లి ఎస్.ఓ (కృష్ణా) మొరసపూడి బి.ఓ 521111
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ అశ్వారావుపాలెం బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పెడసనగల్లు ఎస్.ఓ అయ్యంకి బి.ఓ 521138
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ బండలాయిచెరువు బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ K.P.Centre ఎస్.ఓ బార్లపూడి బి.ఓ 521136
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పెడసనగల్లు ఎస్.ఓ భట్లపెనుమర్రు బి.ఓ 521138
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ బొర్రపోతుపాలెం బి.ఓ 521366
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ చినకళ్లేపల్లి బి.ఓ 521132
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ చిత్తూరు బి.ఓ 521150
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ చిత్తూరుపు బి.ఓ 521132
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ గుడ్లవల్లేరు ఎస్.ఓ దగ్గుమిల్లి బి.ఓ 521356
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ ఎడ్లంక బి.ఓ 521122
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ గిలకలదిండి బి.ఓ 521003
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మొవ్వ ఎస్.ఓ గూడపాడు బి.ఓ 521135
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ డోకిపర్రు ఎస్.ఓ జక్కంచెర్ల బి.ఓ 521332
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ జింజేరు బి.ఓ 521369
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ కంచడం బి.ఓ 521369
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ కంచకోడూరు బి.ఓ 521150
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గూడూరు ఎస్.ఓ కంకట బి.ఓ 521149
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మోపిదేవి ఎస్.ఓ కొక్కిలిగడ్డ బి.ఓ 521125
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ కవుతారం ఎస్.ఓ కొంగంచెర్ల బి.ఓ 521331
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ కోసూరు బి.ఓ 521150
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ కొత్తపేట(దివి) బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) కురుమద్దాలి బి.ఓ 521157
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ మద్దిపట్ల బి.ఓ 521150
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ మల్లంపల్లి బి.ఓ 521150
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పోలవరం(కె) ఎస్.ఓ మల్లవోలు బి.ఓ 521162
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ Mpm కోట బి.ఓ 521003
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ కవుతారం ఎస్.ఓ నాగవరం బి.ఓ 521331
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిమ్మకూరు ఎస్.ఓ నెమ్మలూరు బి.ఓ 521158
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిడుమోలు ఎస్.ఓ పి.జి.లంక బి.ఓ 521156
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిమ్మకూరు ఎస్.ఓ పాలంకిపాడు బి.ఓ 521158
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ పాపనాశనం బి.ఓ 521132
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మోపిదేవి ఎస్.ఓ పెదప్రోలు బి.ఓ 521125
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ గుడ్లవల్లేరు ఎస్.ఓ పెంజేంద్ర బి.ఓ 521356
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ పిట్టలంక బి.ఓ 521122
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ పొలాటితిప్ప బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ పోతేపల్లి బి.ఓ 521002
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ పులిగడ్డ బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పోలవరం(కె) ఎస్.ఓ రాయవరం బి.ఓ 521162
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) రిమ్మనపూడి బి.ఓ 521157
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ శ్రీకాకుళం బి.ఓ 521132
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ తాడేపల్లి బి.ఓ 521132
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ తురకపాలెం బి.ఓ 521150
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) ఉండ్రపూడి బి.ఓ 521157
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ వి.కొత్తపాలెం బి.ఓ 521122
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ ఘంటసాల ఎస్.ఓ వి.రుద్రవరం బి.ఓ 521133
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ వెలివోలు బి.ఓ 521132
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ డోకిపర్రు ఎస్.ఓ వెంచురుమిల్లి బి.ఓ 521332
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గూడూరు ఎస్.ఓ ఆకుమర్రు బి.ఓ 521149
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మోపిదేవి ఎస్.ఓ చిరువోలులంక బి.ఓ 521125
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గూడూరు ఎస్.ఓ చిట్టిగూడూరు బి.ఓ 521149
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) దగ్గుమిల్లి(Z) బి.ఓ 521157
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కె . పి . సెంటరు ఎస్.ఓ ఎద్దనపూడి బి.ఓ 521136
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) జుజ్జువరం బి.ఓ 521157
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మోపిదేవి ఎస్.ఓ కె.కొత్తపాలెం బి.ఓ 521125
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ కవుతరం ఎస్.ఓ కవిపురం బి.ఓ 521331
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) కొండిపర్రు బి.ఓ 521157
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ గుడ్లవల్లేరు ఎస్.ఓ కురాడ బి.ఓ 521356
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ గుడ్లవల్లేరు ఎస్.ఓ మామిడికోళ్ల బి.ఓ 521356
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిడుమోలు ఎస్.ఓ మంత్రిపాలెం బి.ఓ 521156
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ మోదుమూడి బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ డోకిపర్రు ఎస్.ఓ ముక్కోల్లు బి.ఓ 521332
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ చల్లపల్లి ఎస్.ఓ పాగోలు బి.ఓ 521126
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) పసుమర్రు బి.ఓ 521157
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కె . పి . సెంటరు  ఎస్.ఓ పెదముత్తేవి బి.ఓ 521136
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) పెరిసేపల్లి బి.ఓ 521157
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ రామచంద్రపురం(దివి) బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పోలవరం(కె) ఎస్.ఓ రామన్నపేట బి.ఓ 521162
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిడుమోలు ఎస్.ఓ తారకటూరు బి.ఓ 521156
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) ఉరుటూరు బి.ఓ 521157
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ చల్లపల్లి ఎస్.ఓ వక్కలగడ్డ బి.ఓ 521126
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ వేకనూరు బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ కవుతరం ఎస్.ఓ వేమవరం బి.ఓ 521331
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మొవ్వ ఎస్.ఓ వేములమాడ బి.ఓ 521135
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ విశ్వనాధపల్లి బి.ఓ 521122
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ చల్లపల్లి ఎస్.ఓ యార్లగడ్డ బి.ఓ 521126
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిడుమోలు ఎస్.ఓ ఏలకుర్రు బి.ఓ 521156
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ చనుబండ ఎస్.ఓ కోటపాడు బి.ఓ 521214
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ ఆకులమన్నాడు బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ చేవేంద్ర బి.ఓ 521366
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ ఘంటసాల ఎస్.ఓ దేవరకోట బి.ఓ 521133
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ లేళ్లగరువు బి.ఓ 521366
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ లక్ష్మీనరసింహపురం బి.ఓ 521321
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ ఘంటసాల ఎస్.ఓ ఘంటసాలపాలెం బి.ఓ 521133
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మోపిదేవి ఎస్.ఓ నాగాయతిప్ప బి.ఓ 521125
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ నందమూరు బి.ఓ 521369
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ కవుతరం ఎస్.ఓ వడ్లమన్నాడు బి.ఓ 521331
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కె . పి . సెంటరు ఎస్.ఓ చినమట్ బి.ఓ 521136
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పెడసనగల్లు  ఎస్.ఓ ఇనంపూడి బి.ఓ 521138
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ చల్లపల్లి ఎస్.ఓ నడకుదురు బి.ఓ 521126
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గూడూరు ఎస్.ఓ కోకనారాయణపాలెం బి.ఓ 521149
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ కొయ్యూరు బి.ఓ 521105
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ చిన్నాపురం బి.ఓ 521003
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ డోకిపర్రు ఎస్.ఓ పెసరమిల్లి బి.ఓ 521332
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ కప్పలదొడ్డి బి.ఓ 521366
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ భావదేవరపల్లి బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ డిడి.పురం బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ ఎదురుమొండి బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ ఏటిమొగ బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ గణపేశ్వరం బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పెదకళ్ళేపల్లి  ఎస్.ఓ కుమ్మరిపాలెం బి.ఓ 521130
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) లంకపల్లి బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) మాజేరు బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) మంగళాపురం బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ నలి బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ పర్రచివర బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ పెదకమ్మవారిపాలెం బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ సొర్లగొండి బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ స్వతంత్రపురం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ చోడవరం బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ కమ్మనమోలు బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ నాగాయలంక తూర్పు బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ నంగెగడ్డ బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ తలగడదీవి బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పెదకళ్ళేపల్లి  ఎస్.ఓ వెంకటాపురం బి.ఓ 521130
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) భోగిరెడ్డిపల్లి బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) దాలిపర్రు బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ దివిగొల్లపాలెం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) ఎండకుదురు బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ హంసలాదేవి బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ మండపాకల బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ సేలంపాలెం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ ఉల్లిపాలెం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ జయపురం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ లింగారెడ్డిపాలెం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ టి.కొత్తపాలెం బి.ఓ 521120
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ సత్యనారాయణపురం ఎస్.ఓ (గుడివాడ) మండపాడు బి.ఓ 521301
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ చండ్రుపట్ల బి.ఓ 521215
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ జగన్నాధపురం బి.ఓ 521215
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ మద్దులపర్వ బి.ఓ 521215
నూజివీడు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ విస్సన్నపేట ఎస్.ఓ ముత్తినపల్లి బి.ఓ 521215
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) వెల్దిపాడు బి.ఓ 521312
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మానికొండ ఎస్.ఓ వేంపాడు బి.ఓ 521260
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండపల్లి ఎస్.ఓ పినపాక బి.ఓ 521228
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండపల్లి ఎస్.ఓ కట్టుబడిపాలెం బి.ఓ 521228
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అజిత్ నగర్ ఎస్.ఓ పాయకాపురం బి.ఓ 520015
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అజిత్ నగర్ ఎస్.ఓ వాంబేకాలనీ (పటమటలంక ఇ. డి. ఎస్. ఓ) బి.ఓ 520015
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ చొప్పరమెట్ల బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ ఈదర బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ ఈదులగూడెం బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ కృష్ణవరం బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ కోత ఈదర బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ నరసింగపాలెం బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ నూగొండపల్లి బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ సీతారాంపురం బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ సగ్గురు బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ శోభనాపురం బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ తోటపల్లి బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ అగిరిపల్లి  ఎస్.ఓ వట్టిగుడిపాడు బి.ఓ 521211
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండూరు ఎస్.ఓ ఆత్కూరు బి.ఓ 521229
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండూరు ఎస్.ఓ చెవుటూరు బి.ఓ 521229
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండూరు ఎస్.ఓ చెర్వు మాధవరం బి.ఓ 521229
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండూరు ఎస్.ఓ దుగ్గిరాలపాడు బి.ఓ 521229
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండూరు ఎస్.ఓ గంగినేనిపాలెం బి.ఓ 521229
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండూరు ఎస్.ఓ హెచ్.ముత్యాలంపాడు బి.ఓ 521229
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండూరు ఎస్.ఓ సున్నంపాడు బి.ఓ 521229
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండూరు ఎస్.ఓ వెల్లటూరు బి.ఓ 521229
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండూరు ఎస్.ఓ వెలగలేరు బి.ఓ 521229
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండపల్లి ఎస్.ఓ ఇలప్రోలు బి.ఓ 521228
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండపల్లి ఎస్.ఓ కవులూరు బి.ఓ 521228
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఏ . సి . కంపెనీ ఎస్.ఓ రామకృష్ణాపురం బి.ఓ 520003
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కొండపల్లి ఎస్.ఓ IDA కొండపల్లి బి.ఓ 521228
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కామకోటినగర్ ఎస్.ఓ అంబాపురం బి.ఓ 520012
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కామకోటినగర్ ఎస్.ఓ జక్కంపూడి బి.ఓ 520012
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కామకోటినగర్ ఎస్.ఓ తాడేపల్లి బి.ఓ 520012
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ముస్తాబాద్ ఎస్.ఓ సవరగూడెం బి.ఓ 521107
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నున్నా ఎస్.ఓ అడవినెక్కలం బి.ఓ 521212
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నున్నా ఎస్.ఓ కనసానపల్లి బి.ఓ 521212
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నున్నా ఎస్.ఓ పాతపాడు బి.ఓ 521212
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నున్నా ఎస్.ఓ సూరంపల్లి బి.ఓ 521212
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ రైల్వే వ్యాగన్ వర్క్ షాప్ ఎస్.ఓ గుంటుపల్లి బి.ఓ 521241
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ రైల్వే వ్యాగన్ వర్క్ షాప్ ఎస్.ఓ పైడూరుపాడు బి.ఓ 521241
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ రైల్వే వ్యాగన్ వర్క్ షాప్ ఎస్.ఓ రాయనపాడు బి.ఓ 521241
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వి . టి . పి . ఎస్ .  ఎస్.ఓ చిలుకూరు బి.ఓ 521456
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వి . టి . పి . ఎస్ .  ఎస్.ఓ జూపూడి బి.ఓ 521456
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వి . టి . పి . ఎస్ .  ఎస్.ఓ కొటికలపూడి బి.ఓ 521456
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వి . టి . పి . ఎస్ .  ఎస్.ఓ కేతనకొండ బి.ఓ 521456
విజయవాడ ఉత్తర సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వి . టి . పి . ఎస్ .  ఎస్.ఓ మూలపాడు బి.ఓ 521456
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ ఆటోనగర్ ఎస్.ఓ కానూరు బి.ఓ 520007
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ ఆటోనగర్ ఎస్.ఓ వసంతనగర్ బి.ఓ 520007
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ ఆటోనగర్ ఎస్.ఓ యనమలకుదురు బి.ఓ 520007
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ ఆటోనగర్ ఎస్.ఓ కృష్ణ నగర్ బి.ఓ 520007
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ బేకన్ ఫ్యాక్టరీ ఎస్.ఓ కేసరపల్లి బి.ఓ 521102
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ బేకన్ ఫ్యాక్టరీ ఎస్.ఓ జక్కులనెక్కలం బి.ఓ 521102
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ అల్లాపురం బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ అజ్జంపూడి బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ బుతుమిల్లిపాడు బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ బహుబలేంద్రునిగూడెం బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ బుద్ధవరం బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ చిక్కవరం బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ గోపవరపుగూడెం బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ గొల్లనపల్లి బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ పురుషోత్తపట్నం బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ రాయ్‌నగర్ బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ గన్నవరం సెంటర్ బి.ఓ 521101
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ నిడమనూరు ఎస్.ఓ గూడవల్లి బి.ఓ 521104
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ నిడమనూరు ఎస్.ఓ వేల్పూరు బి.ఓ 521104
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెదఅవుటుపల్లి  ఎస్.ఓ ఆత్కూరు బి.ఓ 521286
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెదఅవుటుపల్లి  ఎస్.ఓ పొట్టిపాడు బి.ఓ 521286
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెదఅవుటుపల్లి  ఎస్.ఓ టెంపల్లి బి.ఓ 521286
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెదఅవుటుపల్లి  ఎస్.ఓ వీరపనేనిగూడెం బి.ఓ 521286
విజయవాడ దక్షిణ సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ రామవరప్పాడు ఎస్.ఓ ఎనికెపాడు బి.ఓ 521108
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చందర్లపాడు ఎస్.ఓ బొబ్బెల్లపాడు బి.ఓ 521182
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చందర్లపాడు ఎస్.ఓ గుడిమెట్ల బి.ఓ 521182
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చందర్లపాడు ఎస్.ఓ కాసరబాద బి.ఓ 521182
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చందర్లపాడు ఎస్.ఓ కోనాయపాలెం బి.ఓ 521182
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చందర్లపాడు ఎస్.ఓ కొడవటికల్లు బి.ఓ 521182
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చందర్లపాడు ఎస్.ఓ పొక్కునూరు బి.ఓ 521182
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చందర్లపాడు ఎస్.ఓ పోపురు బి.ఓ 521182
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చందర్లపాడు ఎస్.ఓ పున్నవల్లి బి.ఓ 521182
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చందర్లపాడు ఎస్.ఓ వెలది కొత్తపాలెం బి.ఓ 521182
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చందర్లపాడు ఎస్.ఓ విభరితపాడు బి.ఓ 521182
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చిల్లకల్లు ఎస్.ఓ బండిపాలెం బి.ఓ 521178
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చిల్లకల్లు ఎస్.ఓ భీమవరం బి.ఓ 521178
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చిల్లకల్లు ఎస్.ఓ గౌరవరం బి.ఓ 521178
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చిల్లకల్లు ఎస్.ఓ కొనకంచి బి.ఓ 521178
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చిల్లకల్లు ఎస్.ఓ మంగోల్లు బి.ఓ 521178
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చిల్లకల్లు ఎస్.ఓ పెద మోదుగపల్లి బి.ఓ 521178
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చిల్లకల్లు ఎస్.ఓ పోచంపల్లి బి.ఓ 521178
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ చిల్లకల్లు ఎస్.ఓ తిరుమలగిరి బి.ఓ 521178
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జగ్గయ్యపేట ఎస్.ఓ అనుమంచిపల్లి బి.ఓ 521175
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జగ్గయ్యపేట ఎస్.ఓ బలుసుపాడు బి.ఓ 521175
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జగ్గయ్యపేట ఎస్.ఓ బుదవాడ బి.ఓ 521175
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జగ్గయ్యపేట ఎస్.ఓ గండ్రాయి బి.ఓ 521175
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జగ్గయ్యపేట ఎస్.ఓ జామి అన్నవరం బి.ఓ 521175
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జగ్గయ్యపేట ఎస్.ఓ లైమ్ స్టోన్ టౌన్ షిప్ బి.ఓ 521175
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జగ్గయ్యపేట ఎస్.ఓ మల్కాపురం బి.ఓ 521175
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జగ్గయ్యపేట ఎస్.ఓ షేర్మహ్మద్‌పేట బి.ఓ 521175
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జగ్గయ్యపేట ఎస్.ఓ శ్రీనివాసనగర్ కాలనీ బి.ఓ 521175
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జగ్గయ్యపేట ఎస్.ఓ తక్కెళ్లపాడు బి.ఓ 521175
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కుమారరాజ స్వామి నగర్ ఎస్.ఓ జయంతిపురం బి.ఓ 521457
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కుమారరాజ స్వామి నగర్ ఎస్.ఓ ముక్త్యాల బి.ఓ 521457
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కుమారరాజ స్వామి నగర్ ఎస్.ఓ వేదాద్రి బి.ఓ 521457
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ముప్పాళ్ళ ఎస్.ఓ చింతలపాడు బి.ఓ 521183
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ముప్పాళ్ళ ఎస్.ఓ ఏటూరు బి.ఓ 521183
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ముప్పాళ్ళ ఎస్.ఓ గుత్తావారిపాలెం బి.ఓ 521183
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ముప్పాళ్ళ ఎస్.ఓ తోటరావులపాడు బి.ఓ 521183
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ముప్పాళ్ళ ఎస్.ఓ తుర్లపాడు బి.ఓ 521183
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ చందాపురం బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ చెరువు కొమ్ముపాలెం బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ గండేపల్లి బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ గొల్లమూడి బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ ఈతవరం బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ జొన్నలగడ్డ బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ కమ్మవారిపాలెం బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ కొండూరు బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ కంచెల బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ కేతవీరునిపాడు బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ లింగాలపాడు బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ మగల్లు బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ మునగచెర్ల బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ నవాబుపేట బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ పల్లగిరి బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ పెండ్యాల బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ రాఘవపురం బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ రామిరెడ్డిపల్లి బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ రుద్రవరం బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ సనగపాడు బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ సోమవరం బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ తొర్రగుడిపాడు బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ వేములపల్లి బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ నందిగామ ఎస్.ఓ కీసర బి.ఓ 521185
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ అనిగండ్లపాడు బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ గోపినేనిపాలెం బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ గుమ్మడిదుర్రు బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ కన్నెవీడు బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ లింగగూడెం బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ మక్కపేట్ బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ ముచ్చింతల బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ ముండ్లపాడు బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ సింగవరం బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ శివపురం బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ సుబ్బయ్యగూడెం బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ వేమవరం బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ పెనుగంచిప్రోలు ఎస్.ఓ వెంకటాపురం బి.ఓ 521190
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వత్సవాయి ఎస్.ఓ దబ్బకుపల్లి బి.ఓ 521402
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వత్సవాయి ఎస్.ఓ కాకరవాయి బి.ఓ 521402
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వత్సవాయి ఎస్.ఓ కంభంపాడు బి.ఓ 521402
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వత్సవాయి ఎస్.ఓ లింగాల బి.ఓ 521402
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వత్సవాయి ఎస్.ఓ మాచినేనిపాలెం బి.ఓ 521402
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వత్సవాయి ఎస్.ఓ పోలంపల్లి బి.ఓ 521402
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వత్సవాయి ఎస్.ఓ పెంటలవారిగూడెం బి.ఓ 521402
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వత్సవాయి ఎస్.ఓ తాళ్లూరు బి.ఓ 521402
నందిగామ సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వత్సవాయి ఎస్.ఓ వేములనర్వ బి.ఓ 521402
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గంపలగూడెం ఎస్.ఓ అమ్మిరెడ్డిగూడెం బి.ఓ 521403
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గంపలగూడెం ఎస్.ఓ ఆర్లపాడు బి.ఓ 521403
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గంపలగూడెం ఎస్.ఓ ఎర్రమడు బి.ఓ 521403
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గంపలగూడెం ఎస్.ఓ గోసవీడు బి.ఓ 521403
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గంపలగూడెం ఎస్.ఓ గుళ్లపూడి బి.ఓ 521403
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గంపలగూడెం ఎస్.ఓ కనుమూరు బి.ఓ 521403
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గంపలగూడెం ఎస్.ఓ కొత్తపల్లి బి.ఓ 521403
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ గంపలగూడెం ఎస్.ఓ వినగడప బి.ఓ 521403
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జుజ్జూరు ఎస్.ఓ అల్లూరు బి.ఓ 521181
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జుజ్జూరు ఎస్.ఓ చెన్నారావుపాలెం బి.ఓ 521181
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జుజ్జూరు ఎస్.ఓ దాచవరం బి.ఓ 521181
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జుజ్జూరు ఎస్.ఓ గూడెం మాధవరం బి.ఓ 521181
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జుజ్జూరు ఎస్.ఓ కొణతాలపల్లి బి.ఓ 521181
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జుజ్జూరు ఎస్.ఓ నరసింహరావుపాలెం బి.ఓ 521181
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జుజ్జూరు ఎస్.ఓ పెద్దాపురం బి.ఓ 521181
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ జుజ్జూరు ఎస్.ఓ వెల్లంకి బి.ఓ 521181
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంభంపాడు ఎస్.ఓ చవుటపల్లి బి.ఓ 521227
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంభంపాడు ఎస్.ఓ గానుగపాడు బి.ఓ 521227
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంభంపాడు ఎస్.ఓ గొల్లమండల బి.ఓ 521227
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంభంపాడు ఎస్.ఓ కాకర్ల బి.ఓ 521227
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంభంపాడు ఎస్.ఓ కోడూరు బి.ఓ 521227
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంభంపాడు ఎస్.ఓ పోలిశెట్టిపాడు బి.ఓ 521227
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంభంపాడు ఎస్.ఓ పుట్రేల బి.ఓ 521227
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంభంపాడు ఎస్.ఓ వల్లంపట్ల బి.ఓ 521227
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంభంపాడు ఎస్.ఓ వేమిరెడ్డిపల్లె బి.ఓ 521227
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంచికచెర్ల ఎస్.ఓ చెవిటికల్లు బి.ఓ 521180
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంచికచెర్ల ఎస్.ఓ దాములూరు బి.ఓ 521180
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంచికచెర్ల ఎస్.ఓ గని ఆత్కూరు బి.ఓ 521180
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంచికచెర్ల ఎస్.ఓ గొట్టుముక్కల బి.ఓ 521180
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంచికచెర్ల ఎస్.ఓ జమ్మవరం బి.ఓ 521180
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంచికచెర్ల ఎస్.ఓ మొగులూరు బి.ఓ 521180
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంచికచెర్ల ఎస్.ఓ మున్నలూరు బి.ఓ 521180
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంచికచెర్ల ఎస్.ఓ పరిటాల బి.ఓ 521180
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కంచికచెర్ల ఎస్.ఓ పొన్నవరం బి.ఓ 521180
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ చండ్రగూడెం బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ చంద్రాల బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ చైనా నందిగామ బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ గణపవరం బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ కోడూరు బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ కుంటముక్కల బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ మొరుసుమిల్లి బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ నాగులూరు బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ పుల్లూరు బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ పొందుగుల బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ తోలుకోడు బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ వెల్వడం బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మైలవరం ఎస్.ఓ వెంకటాపురం బి.ఓ 521230
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ పెనుగొలను ఎస్.ఓ చింతలనర్వ బి.ఓ 521401
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ పెనుగొలను ఎస్.ఓ దుగ్గిరాలపాడు బి.ఓ 521401
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ పెనుగొలను ఎస్.ఓ కొణిజర్ల బి.ఓ 521401
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ పెనుగొలను ఎస్.ఓ నెమలి బి.ఓ 521401
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ పెనుగొలను ఎస్.ఓ సత్యాలపాడు బి.ఓ 521401
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ పెనుగొలను ఎస్.ఓ తునికిపాడు బి.ఓ 521401
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ పెనుగొలను ఎస్.ఓ వూటుకూరు బి.ఓ 521401
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తిరువూరు ఎస్.ఓ చింతలపాడు బి.ఓ 521235
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తిరువూరు ఎస్.ఓ కోకిలంపాడు  బి.ఓ 521235
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తిరువూరు ఎస్.ఓ కొమ్మిరెడ్డిపల్లి బి.ఓ 521235
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తిరువూరు ఎస్.ఓ లక్ష్మీపురం బి.ఓ 521235
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తిరువూరు ఎస్.ఓ మల్లెల బి.ఓ 521235
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తిరువూరు ఎస్.ఓ మునుకుల్లా బి.ఓ 521235
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తిరువూరు ఎస్.ఓ రోలుపాడు బి.ఓ 521235
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తిరువూరు ఎస్.ఓ శ్రీనికేతన్ బి.ఓ 521235
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తిరువూరు ఎస్.ఓ వామకుంట్ల బి.ఓ 521235
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తిరువూరు ఎస్.ఓ వావిలాల బి.ఓ 521235
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరుల్లపాడు ఎస్.ఓ చౌటపల్లి బి.ఓ 521170
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరుల్లపాడు ఎస్.ఓ దాములూరు బి.ఓ 521170
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరుల్లపాడు ఎస్.ఓ దొడ్డదేవరపాడు బి.ఓ 521170
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరుల్లపాడు ఎస్.ఓ జయంతి బి.ఓ 521170
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరుల్లపాడు ఎస్.ఓ కొణతమాత్మకూర్ బి.ఓ 521170
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఎ.కొండూరు ఎస్.ఓ రామచంద్రపురం బి.ఓ 521226
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఎ.కొండూరు ఎస్.ఓ రేపూడి బి.ఓ 521226
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఎ.కొండూరు ఎస్.ఓ రుద్రవరం బి.ఓ 521226
తిరువూరు సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఎ.కొండూరు ఎస్.ఓ చీమలపాడు బి.ఓ 521226
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఆకునూరు ఎస్.ఓ చైనా ఒగిరాల బి.ఓ 521245
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఆకునూరు ఎస్.ఓ కుందేరు బి.ఓ 521245
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఆకునూరు ఎస్.ఓ నెప్పల్లి బి.ఓ 521245
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఆకునూరు ఎస్.ఓ పెద ఓగిరాల బి.ఓ 521245
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కపిలేశ్వరపురం ఎస్.ఓ హనుమంతపురం బి.ఓ 521246
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ బొడ్డపాడు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ ఈడుపుగల్లు  బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ గొడవర్రు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ మద్దూరు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ మంతెన బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ ప్రొద్దుటూరు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ పునాదిపాడు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ రొయ్యూరు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ ఉప్పలూరు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ వణుకూరు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ గోసాల బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కాటూరు ఎస్.ఓ కడవకొల్లు బి.ఓ 521164
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ కాటూరు ఎస్.ఓ కలవపాముల బి.ఓ 521164
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ లక్ష్మణనగర్ ఎస్.ఓ అంబేద్కర్ నగర్ బి.ఓ 521165
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ గోపువానిపాలెం బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ గురజాడ బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ కనుమూరు బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ మర్రివాడ బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ సాయిపురం బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ తాడంకి బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ వేల్పూరు బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ గురువిందపల్లి బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ ఐలూరు బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ ఐనాపూర్ బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ కూడేరు బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ మధురాపురం బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ పటమటలంకపల్లి బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ శ్రీరంగాపురం బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ పెనమలూరు ఎస్.ఓ చోడవరం బి.ఓ 521139
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ పెనమలూరు ఎస్.ఓ గంగూరు బి.ఓ 521139
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ బకింగ్‌హాంపేట్ హెచ్.ఓ తాడిగడప ఎస్.ఓ పెదపులిపాక బి.ఓ 521134
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తేలప్రోలు ఎస్.ఓ అంబాపురం బి.ఓ 521109
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తేలప్రోలు ఎస్.ఓ బండారుగూడెం బి.ఓ 521109
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తేలప్రోలు ఎస్.ఓ చిరివాడ బి.ఓ 521109
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తేలప్రోలు ఎస్.ఓ గాలిగోపురం బి.ఓ 521109
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ తేలప్రోలు ఎస్.ఓ సురవరం బి.ఓ 521109
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ తొట్లవల్లూరు ఎస్.ఓ భద్రిరాజుపాలెం బి.ఓ 521163
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ తొట్లవల్లూరు ఎస్.ఓ చాగంటిపాడు బి.ఓ 521163
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ తొట్లవల్లూరు ఎస్.ఓ దేవరపల్లి బి.ఓ 521163
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ తొట్లవల్లూరు ఎస్.ఓ పాములలంక బి.ఓ 521163
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ తొట్లవల్లూరు ఎస్.ఓ వల్లూరిపాలెం బి.ఓ 521163
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ కోడూరుపాడు బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ రాజగోపాలపురం బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ రంగన్నగూడెం బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ రేమల్లె బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ వేలేరు బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ ఉమామహేశ్వరపురం  బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ అగ్నిపర్రు బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ అమీనాపురం బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ చోరగుడి బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ కృష్ణాపురం బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ పమిడిముక్కల బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ పెనుమత్స  బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఉయ్యూరు  ఎస్.ఓ గండిగుంట బి.ఓ 521165
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఉయ్యూరు  ఎస్.ఓ గరికిపర్రు బి.ఓ 521165
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఉయ్యూరు  ఎస్.ఓ కనకవల్లి బి.ఓ 521165
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఉయ్యూరు  ఎస్.ఓ పెనమకూరు బి.ఓ 521165
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ విజయవాడ హెచ్.ఓ ఉయ్యూరు  ఎస్.ఓ యాకమూరు బి.ఓ 521165