ముగించు

డాక్టర్ రాజీవ్ శర్మ ఐ. ఎ.ఎస్

Dr Sharma Rajiv IAS

డాక్టర్ రాజీవ్ శర్మ ఐ. ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: 07/02/1990 - 22/08/1993
  • కేటాయింపు సంవత్సరము: 1982
  • Source of Recruitment: Direct
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్