ముగించు

శ్రీ ఆర్.పి.అగర్వాల్ ఐ. ఎ.ఎస్

Agarwal RP IAS

శ్రీ ఆర్.పి.అగర్వాల్ ఐ. ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: 03/08/1984 - 13/05/1986
  • కేటాయింపు సంవత్సరము: 1972
  • Source of Recruitment: Direct
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్