ముగించు

CBCNC P SL (A GODAVARRU (28162001102)

CBCNC P SL (A GODAVARRU, కంకిపాడు మండలము, గొడవర్రు గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / గుర్తింపువున్న ఉన్నత పాఠశాల
Pincode: 521151