ముగించు

ఎన్నికలు-2024

వెబ్ సైట్ అడ్రస్  వివరము
http://eronet.ecinet.in/ ఆఫీస్ వారికి ఈ.ఆర్.ఓ నెట్
https://www.nvsp.in/ నేషనల్ వోటర్స్ సర్వీస్ పోర్టల్
https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form6?lang=en-GB ఫార్మ్ 6 –  అర్జీ
https://www.nvsp.in/Forms/Forms/form7?lang=en-GB ఫార్మ్-8 – అర్జి
http://electoralsearch.in/ ఎలెక్టోరాల్ రోల్ లో మీ పేరును సరి చూసుకోండి
https://eci.nic.in/ ఎలక్షన్ కమిషన్ అఫ్ ఇండియా
http://ecisveep.nic.in/ స్వీప్
http://ceoandhra.nic.in/ చీఫ్ ఎలెక్టోరాల్ ఆఫీస్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్