ముగించు

కొత్త_పిన్ కోడ్‌లు

సబ్ డివిజన్ ప్రధాన కార్యాలయం అకౌంట్ కార్యాలయం బ్రాంచ్ కార్యాలయం పిన్ కోడ్ 
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ చినతుమ్మిడి బి.ఓ 521329
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ లక్ష్మీపురం బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ ములపర్రు బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ పెదతుమ్మిడి బి.ఓ 521329
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ మట్లం బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ అంగలూరు ఎస్.ఓ బొమ్ములూరు బి.ఓ 521330
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ మల్లేశ్వరం బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మోటూరు ఎస్.ఓ సెరిగొల్వేపల్లి బి.ఓ 521323
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ అంగలూరు ఎస్.ఓ సెరికాల్వపూడి బి.ఓ 521330
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదగొన్నూరు ఎస్.ఓ ఉటుకూరు బి.ఓ 521329
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వెంట్రప్రగడ ఎస్.ఓ బూషనగుల్ల బి.ఓ 521263
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గొల్వేపల్లి (జామి) ఎస్.ఓ గాంధీఆశ్రమం బి.ఓ 521322
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మానికొండ ఎస్.ఓ కోమటిగుంటలాక్ బి.ఓ 521260
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) కొయ్యగూరపాడు బి.ఓ 521312
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఇందుపల్లి ఎస్.ఓ లంకపల్లి అగ్రహారం బి.ఓ 521311
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఇందుపల్లి ఎస్.ఓ నందమూరు బి.ఓ 521311
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వెంట్రప్రగడ ఎస్.ఓ పెదపారుపూడి బి.ఓ 521263
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) పొణుకుమాడు  బి.ఓ 521312
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మానికొండ ఎస్.ఓ తరిగొప్పుల ఆర్.ఎస్. బి.ఓ 521260
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గొల్వేపల్లి (జామి) ఎస్.ఓ తాటివర్రు బి.ఓ 521322
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వెంట్రప్రగడ ఎస్.ఓ వనపాముల బి.ఓ 521263
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) వెలినూతల బి.ఓ 521312
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) ఆముదాలపల్లి బి.ఓ 521312
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గొల్వేపల్లి (జామి) ఎస్.ఓ చినఏరుకుపడు బి.ఓ 521322
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ మునిపెడ బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఇందుపల్లి ఎస్.ఓ వేమండ బి.ఓ 521311
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ అంగలూరు ఎస్.ఓ చంద్రాల బి.ఓ 521330
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మోటూరు ఎస్.ఓ దొండపాడు బి.ఓ 521323
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మోటూరు ఎస్.ఓ గుంటకోడూరు బి.ఓ 521323
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ కోమళ్లపూడి బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ ఆరుగొలను బి.ఓ 521106
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మోటూరు ఎస్.ఓ చౌటపల్లి బి.ఓ 521323
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ నీలిపూడి బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ పెందుర్రు బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ పుట్టగుంట బి.ఓ 521106
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ తిప్పనగుంట బి.ఓ 521106
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తమిరిస ఎస్.ఓ వలివర్తిపాడు బి.ఓ 521327
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కోరుకొల్లు ఎస్.ఓ వేమవరప్పాడు బి.ఓ 521343
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ పెరికీడుబ్రిడ్జి బి.ఓ 521105
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ సీతారామపురం బి.ఓ 521105
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ ఆముదాలపల్లి బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ చోరంపూడి బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ కాకులపాడు బి.ఓ 521106
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ కృతివెన్ను బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ మడిచెర్ల బి.ఓ 521105
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ బాపులపాడు బి.ఓ 521105
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మానికొండ ఎస్.ఓ బోకినాల బి.ఓ 521260
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వెంట్రప్రగడ ఎస్.ఓ గురువిందగుంట బి.ఓ 521263
కైకలూరు సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ నిడమర్రు బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మానికొండ ఎస్.ఓ తెన్నేరు బి.ఓ 521260
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ బొమ్ములూరు బి.ఓ 521105
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ చెరుకుమిల్లి బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ సేరినరసన్నపాలెం బి.ఓ 521105
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ అంగలూరు ఎస్.ఓ సిద్దాంతం బి.ఓ 521330
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పల్లెవాడ ఎస్.ఓ దొడ్డిపట్ల బి.ఓ 521340
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ జయపురం బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ పాండ్రక బి.ఓ 521324
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కానుమోలు ఎస్.ఓ రామన్నగూడెం బి.ఓ 521106
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ బంటుమిల్లి ఎస్.ఓ కొర్లపాడు బి.ఓ 521324
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ కరగ్రహారం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ కొంకెపూడి బి.ఓ 521366
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ అంగలూరు ఎస్.ఓ నూజెల్లా బి.ఓ 521330
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ చెన్నూరు బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ కె.పి.లాక్ బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ కమ్మవారిచెరువు బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ కానూరు బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ ఎల్.కె.గుంట బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ మంగినపూడి బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ మేకవానిపాలెం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ నడుపూరు బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ నందిగామ బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ పెదపట్నం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ పెదయదార బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ పోతిరెడ్డిపాలెం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ రుద్రవరం బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ ఎస్.ఎన్.గొల్లపాలెం బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ సాతులూరు బి.ఓ 521369
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ తాళ్లపాలెం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ తుమ్మలచెరువు బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ వాడపాలెం బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ యడ్లవానిపాలెం బి.ఓ 521002
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ అర్థమూరు బి.ఓ 521369
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ చిట్టిపాలెం బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ గుండుపాలెం బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ కాకర్లమూడి బి.ఓ 521369
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ ముచ్చెర్ల బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ పెనుమల్లి బి.ఓ 521369
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ శారదానగర్ బి.ఓ 521003
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ముదునూరు ఎస్.ఓ బొల్లపాడు బి.ఓ 521261
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ అశ్వారావుపాలెం బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పెడసనగల్లు ఎస్.ఓ అయ్యంకి బి.ఓ 521138
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ బండలాయిచెరువు బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ K.P.Centre ఎస్.ఓ బార్లపూడి బి.ఓ 521136
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పెడసనగల్లు ఎస్.ఓ భట్లపెనుమర్రు బి.ఓ 521138
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ బొర్రపోతుపాలెం బి.ఓ 521366
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ చినకళ్లేపల్లి బి.ఓ 521132
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ చిత్తూరు బి.ఓ 521150
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ చిత్తూరుపు బి.ఓ 521132
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ గుడ్లవల్లేరు ఎస్.ఓ దగ్గుమిల్లి బి.ఓ 521356
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ ఎడ్లంక బి.ఓ 521122
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ గిలకలదిండి బి.ఓ 521003
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మొవ్వ ఎస్.ఓ గూడపాడు బి.ఓ 521135
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ డోకిపర్రు ఎస్.ఓ జక్కంచెర్ల బి.ఓ 521332
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ జింజేరు బి.ఓ 521369
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ కంచడం బి.ఓ 521369
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ కంచకోడూరు బి.ఓ 521150
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గూడూరు ఎస్.ఓ కంకట బి.ఓ 521149
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మోపిదేవి ఎస్.ఓ కొక్కిలిగడ్డ బి.ఓ 521125
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ కవుతారం ఎస్.ఓ కొంగంచెర్ల బి.ఓ 521331
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ కోసూరు బి.ఓ 521150
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ కొత్తపేట(దివి) బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) కురుమద్దాలి బి.ఓ 521157
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ మద్దిపట్ల బి.ఓ 521150
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ మల్లంపల్లి బి.ఓ 521150
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పోలవరం(కె) ఎస్.ఓ మల్లవోలు బి.ఓ 521162
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ Mpm కోట బి.ఓ 521003
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ కవుతారం ఎస్.ఓ నాగవరం బి.ఓ 521331
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిమ్మకూరు ఎస్.ఓ నెమ్మలూరు బి.ఓ 521158
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిడుమోలు ఎస్.ఓ పి.జి.లంక బి.ఓ 521156
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిమ్మకూరు ఎస్.ఓ పాలంకిపాడు బి.ఓ 521158
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ పాపనాశనం బి.ఓ 521132
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మోపిదేవి ఎస్.ఓ పెదప్రోలు బి.ఓ 521125
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ గుడ్లవల్లేరు ఎస్.ఓ పెంజేంద్ర బి.ఓ 521356
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ పిట్టలంక బి.ఓ 521122
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ పొలాటితిప్ప బి.ఓ 521003
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చిలకలపూడి ఎస్.ఓ పోతేపల్లి బి.ఓ 521002
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ పులిగడ్డ బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పోలవరం(కె) ఎస్.ఓ రాయవరం బి.ఓ 521162
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) రిమ్మనపూడి బి.ఓ 521157
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ శ్రీకాకుళం బి.ఓ 521132
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ తాడేపల్లి బి.ఓ 521132
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కాజా ఎస్.ఓ తురకపాలెం బి.ఓ 521150
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) ఉండ్రపూడి బి.ఓ 521157
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ వి.కొత్తపాలెం బి.ఓ 521122
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ ఘంటసాల ఎస్.ఓ వి.రుద్రవరం బి.ఓ 521133
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కొడాలి ఎస్.ఓ వెలివోలు బి.ఓ 521132
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ డోకిపర్రు ఎస్.ఓ వెంచురుమిల్లి బి.ఓ 521332
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గూడూరు ఎస్.ఓ ఆకుమర్రు బి.ఓ 521149
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మోపిదేవి ఎస్.ఓ చిరువోలులంక బి.ఓ 521125
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గూడూరు ఎస్.ఓ చిట్టిగూడూరు బి.ఓ 521149
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) దగ్గుమిల్లి(Z) బి.ఓ 521157
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కె . పి . సెంటరు ఎస్.ఓ ఎద్దనపూడి బి.ఓ 521136
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) జుజ్జువరం బి.ఓ 521157
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మోపిదేవి ఎస్.ఓ కె.కొత్తపాలెం బి.ఓ 521125
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ కవుతరం ఎస్.ఓ కవిపురం బి.ఓ 521331
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) కొండిపర్రు బి.ఓ 521157
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ గుడ్లవల్లేరు ఎస్.ఓ కురాడ బి.ఓ 521356
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ గుడ్లవల్లేరు ఎస్.ఓ మామిడికోళ్ల బి.ఓ 521356
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిడుమోలు ఎస్.ఓ మంత్రిపాలెం బి.ఓ 521156
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ మోదుమూడి బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ డోకిపర్రు ఎస్.ఓ ముక్కోల్లు బి.ఓ 521332
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ చల్లపల్లి ఎస్.ఓ పాగోలు బి.ఓ 521126
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) పసుమర్రు బి.ఓ 521157
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కె . పి . సెంటరు  ఎస్.ఓ పెదముత్తేవి బి.ఓ 521136
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) పెరిసేపల్లి బి.ఓ 521157
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ రామచంద్రపురం(దివి) బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పోలవరం(కె) ఎస్.ఓ రామన్నపేట బి.ఓ 521162
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిడుమోలు ఎస్.ఓ తారకటూరు బి.ఓ 521156
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పామర్రు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) ఉరుటూరు బి.ఓ 521157
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ చల్లపల్లి ఎస్.ఓ వక్కలగడ్డ బి.ఓ 521126
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ వేకనూరు బి.ఓ 521122
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ కవుతరం ఎస్.ఓ వేమవరం బి.ఓ 521331
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మొవ్వ ఎస్.ఓ వేములమాడ బి.ఓ 521135
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గాంధీక్షేత్రం ఎస్.ఓ విశ్వనాధపల్లి బి.ఓ 521122
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ చల్లపల్లి ఎస్.ఓ యార్లగడ్డ బి.ఓ 521126
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నిడుమోలు ఎస్.ఓ ఏలకుర్రు బి.ఓ 521156
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ ఆకులమన్నాడు బి.ఓ 521366
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ చేవేంద్ర బి.ఓ 521366
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ ఘంటసాల ఎస్.ఓ దేవరకోట బి.ఓ 521133
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ లేళ్లగరువు బి.ఓ 521366
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ జనార్దనపురం ఎస్.ఓ లక్ష్మీనరసింహపురం బి.ఓ 521321
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ ఘంటసాల ఎస్.ఓ ఘంటసాలపాలెం బి.ఓ 521133
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ మోపిదేవి ఎస్.ఓ నాగాయతిప్ప బి.ఓ 521125
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ ముంజులూరు ఎస్.ఓ నందమూరు బి.ఓ 521369
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ కవుతరం ఎస్.ఓ వడ్లమన్నాడు బి.ఓ 521331
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కె . పి . సెంటరు ఎస్.ఓ చినమట్ బి.ఓ 521136
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పెడసనగల్లు  ఎస్.ఓ ఇనంపూడి బి.ఓ 521138
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ చల్లపల్లి ఎస్.ఓ నడకుదురు బి.ఓ 521126
పామర్రు సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ గూడూరు ఎస్.ఓ కోకనారాయణపాలెం బి.ఓ 521149
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ హనుమాన్ జంక్షన్ ఎస్.ఓ కొయ్యూరు బి.ఓ 521105
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ చింతగుంటపాలెం ఎస్.ఓ చిన్నాపురం బి.ఓ 521003
పామర్రు సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ డోకిపర్రు ఎస్.ఓ పెసరమిల్లి బి.ఓ 521332
మచిలీపట్నం సబ్ డివిజన్ మచిలీపట్నం హెచ్.ఓ పెడన ఎస్.ఓ కప్పలదొడ్డి బి.ఓ 521366
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ భావదేవరపల్లి బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ డిడి.పురం బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ ఎదురుమొండి బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ ఏటిమొగ బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ గణపేశ్వరం బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పెదకళ్ళేపల్లి  ఎస్.ఓ కుమ్మరిపాలెం బి.ఓ 521130
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) లంకపల్లి బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) మాజేరు బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) మంగళాపురం బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ నలి బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ పర్రచివర బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ పెదకమ్మవారిపాలెం బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ సొర్లగొండి బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ స్వతంత్రపురం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ చోడవరం బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ కమ్మనమోలు బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ నాగాయలంక తూర్పు బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ నంగెగడ్డ బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ తలగడదీవి బి.ఓ 521120
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ పెదకళ్ళేపల్లి  ఎస్.ఓ వెంకటాపురం బి.ఓ 521130
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) భోగిరెడ్డిపల్లి బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) దాలిపర్రు బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ దివిగొల్లపాలెం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ లక్ష్మీపురం ఎస్.ఓ (కృష్ణా) ఎండకుదురు బి.ఓ 521131
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ హంసలాదేవి బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ మండపాకల బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ సేలంపాలెం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ ఉల్లిపాలెం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ జయపురం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ కోడూరు ఎస్.ఓ లింగారెడ్డిపాలెం బి.ఓ 521328
అవనిగడ్డ సబ్ డివిజన్ అవనిగడ్డ హెచ్.ఓ నాగాయలంక ఎస్.ఓ టి.కొత్తపాలెం బి.ఓ 521120
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ సత్యనారాయణపురం ఎస్.ఓ (గుడివాడ) మండపాడు బి.ఓ 521301
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ నూజివీడు హెచ్.ఓ ఉంగుటూరు ఎస్.ఓ (కృష్ణ) వెల్దిపాడు బి.ఓ 521312
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మానికొండ ఎస్.ఓ వేంపాడు బి.ఓ 521260
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ అల్లాపురం బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ అజ్జంపూడి బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ బుతుమిల్లిపాడు బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ బహుబలేంద్రునిగూడెం బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ బుద్ధవరం బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ చిక్కవరం బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ గోపవరపుగూడెం బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ గొల్లనపల్లి బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ పురుషోత్తపట్నం బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ రాయ్‌నగర్ బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ గన్నవరం ఎస్.ఓ గన్నవరం సెంటర్ బి.ఓ 521101
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదఅవుటుపల్లి  ఎస్.ఓ ఆత్కూరు బి.ఓ 521286
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదఅవుటుపల్లి  ఎస్.ఓ పొట్టిపాడు బి.ఓ 521286
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదఅవుటుపల్లి  ఎస్.ఓ టెంపల్లి బి.ఓ 521286
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ పెదఅవుటుపల్లి  ఎస్.ఓ వీరపనేనిగూడెం బి.ఓ 521286
గుడివాడ సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ రామవరప్పాడు ఎస్.ఓ ఎనికెపాడు బి.ఓ 521108
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఆకునూరు ఎస్.ఓ చైనా ఒగిరాల బి.ఓ 521245
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఆకునూరు ఎస్.ఓ కుందేరు బి.ఓ 521245
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఆకునూరు ఎస్.ఓ నెప్పల్లి బి.ఓ 521245
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఆకునూరు ఎస్.ఓ పెద ఓగిరాల బి.ఓ 521245
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కపిలేశ్వరపురం ఎస్.ఓ హనుమంతపురం బి.ఓ 521246
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ బొడ్డపాడు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ ఈడుపుగల్లు  బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ గొడవర్రు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ మద్దూరు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ మంతెన బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ ప్రొద్దుటూరు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ పునాదిపాడు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ రొయ్యూరు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ ఉప్పలూరు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ వణుకూరు బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కంకిపాడు ఎస్.ఓ గోసాల బి.ఓ 521151
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కాటూరు ఎస్.ఓ కడవకొల్లు బి.ఓ 521164
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ కాటూరు ఎస్.ఓ కలవపాముల బి.ఓ 521164
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ లక్ష్మణనగర్ ఎస్.ఓ అంబేద్కర్ నగర్ బి.ఓ 521165
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ గోపువానిపాలెం బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ గురజాడ బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ కనుమూరు బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ మర్రివాడ బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ సాయిపురం బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ తాడంకి బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మంటాడ ఎస్.ఓ వేల్పూరు బి.ఓ 521256
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ గురువిందపల్లి బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ ఐలూరు బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ ఐనాపూర్ బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ కూడేరు బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ మధురాపురం బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ పటమటలంకపల్లి బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ మేడూరు ఎస్.ఓ శ్రీరంగాపురం బి.ఓ 521247
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తేలప్రోలు ఎస్.ఓ అంబాపురం బి.ఓ 521109
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తేలప్రోలు ఎస్.ఓ బండారుగూడెం బి.ఓ 521109
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తేలప్రోలు ఎస్.ఓ చిరివాడ బి.ఓ 521109
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తేలప్రోలు ఎస్.ఓ గాలిగోపురం బి.ఓ 521109
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తేలప్రోలు ఎస్.ఓ సురవరం బి.ఓ 521109
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తొట్లవల్లూరు ఎస్.ఓ భద్రిరాజుపాలెం బి.ఓ 521163
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తొట్లవల్లూరు ఎస్.ఓ చాగంటిపాడు బి.ఓ 521163
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తొట్లవల్లూరు ఎస్.ఓ దేవరపల్లి బి.ఓ 521163
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తొట్లవల్లూరు ఎస్.ఓ పాములలంక బి.ఓ 521163
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ తొట్లవల్లూరు ఎస్.ఓ వల్లూరిపాలెం బి.ఓ 521163
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ కోడూరుపాడు బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ రాజగోపాలపురం బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ రంగన్నగూడెం బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ రేమల్లె బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ వేలేరు బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరవల్లి ఎస్.ఓ ఉమామహేశ్వరపురం  బి.ఓ 521110
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ అగ్నిపర్రు బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ అమీనాపురం బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ చోరగుడి బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ కృష్ణాపురం బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ పమిడిముక్కల బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ వీరంక లాక్కు  ఎస్.ఓ పెనుమత్స  బి.ఓ 521250
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఉయ్యూరు  ఎస్.ఓ గండిగుంట బి.ఓ 521165
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఉయ్యూరు  ఎస్.ఓ గరికిపర్రు బి.ఓ 521165
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఉయ్యూరు  ఎస్.ఓ కనకవల్లి బి.ఓ 521165
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఉయ్యూరు  ఎస్.ఓ పెనమకూరు బి.ఓ 521165
ఉయ్యూరు  సబ్ డివిజన్ గుడివాడ హెచ్.ఓ ఉయ్యూరు  ఎస్.ఓ యాకమూరు బి.ఓ 521165