ముగించు

డౌన్లోడ్లు

ఇ-ఆఫీస్ అమలు
క్ర. సం. డౌన్ లోడ్
మొజిల్లా ఫైర్‌ఫాక్స్ సెట్టింగులు
1 Firefox Setup 49.0.2 exe 64-bit
2 Firefox Setup 49.0.2 exe 32-bit
ముఖ్యమైన ప్రోఫార్మాస్
1 Instructions to fill Digital Signature Application Form
2 New format of 10 Column sheet(Mail id creations)
3 Hardware and Network availability Proforma
4 Employees Master Data (EMD) – 41 Columns Proforma
5 7 Columns Proforma
6 Profile Updation in NIC e-Mail Account First Logon
7 Application for Digital Signature
డిజిటల్ టోకెన్ (ఇ టోకెన్) డ్రైవర్లు
1 eToken PKI(32 bit)
2 eToken PKI(64 bit)
సహాయం & ట్యుటోరియల్స్
1 List of eMails created for eOffice in mail.gov.in
AEBAS అమలు
క్ర. సం. డౌన్ లోడ్
1 Application Format Organization On-boarding
2 Microsoft .NET Framework 4