ముగించు

ప్రభుత్వ దంత కళాశాల మరియు ఆసుపత్రి , విజయవాడ