ముగించు

సహాయ కేంద్రం

పోలీస్

100

ఫైర్

101

అంబులెన్సు

108

పరిష్కార వేదిక

1100

బి.ఎస్.ఎన్.ఎల్ హెల్ప్ లైన్

1800-180-1503