ముగించు

శ్రీమతి. డి లక్ష్మీ పార్థసారథి భాస్కర్ ఐ. ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: 31/08/1993 - 02/12/1995
  • కేటాయింపు సంవత్సరము: 1980
  • Source of Recruitment: Direct
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్