ముగించు

శ్రీమతి శైలజ రామయ్యర్ ఐ . ఎ . ఎస్

Rama Shailaja Iyer IAS

శ్రీమతి శైలజ రామయ్యర్ ఐ . ఎ . ఎస్

  • వ్యవధి: 03/03/2008 - 31/10/2008
  • కేటాయింపు సంవత్సరము: 1997
  • Source of Recruitment: Direct
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్