ముగించు

శ్రీ ఎ.ఎండి. ఇంతియాజ్,ఐ.ఎ.ఎస్

కృష్ణా కలెక్టర్

శ్రీ ఎ.ఎండి. ఇంతియాజ్,ఐ.ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: 08/02/2019 - 09/06/2021
  • కేటాయింపు సంవత్సరము: 2014
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్
  • పరిచయం: 08672252668
  • ఇమెయిల్: collector_krsn[at]ap[dot]gov[dot]in