ముగించు

శ్రీ జె హరి నారాయణ్ ఐ. ఎ.ఎస్

Hari Narayan J I.A.S

శ్రీ జె హరి నారాయణ్ ఐ. ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: 13/09/1983 - 20/06/1984
  • కేటాయింపు సంవత్సరము: 1970
  • Source of Recruitment: Direct
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్