ముగించు

శ్రీ బి.ఆర్ మీనా ఐ. ఎ.ఎస్

Meena B R IAS

శ్రీ బి.ఆర్ మీనా ఐ. ఎ.ఎస్

  • వ్యవధి: 22/04/1998 - 22/06/2003
  • కేటాయింపు సంవత్సరము: 1988
  • Source of Recruitment: Direct
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్