ముగించు

శ్రీ బుద్ధప్రకాష్ ఎమ్ జ్యోతి ఐ . ఎ . ఎస్

MJ Buddhaprakash IAS

శ్రీ బుద్ధప్రకాష్ ఎమ్ జ్యోతి ఐ . ఎ . ఎస్

  • వ్యవధి: 31/07/2012 - 14/10/2013
  • కేటాయింపు సంవత్సరము: 2002
  • Source of Recruitment: Direct
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్