ముగించు

శ్రీ డి కె బాలాజీ, ఐ ఏ ఎస్

Dist Collector

శ్రీ డి కె బాలాజీ, ఐ ఏ ఎస్

  • వ్యవధి: ప్రస్తుత
  • కేటాయింపు సంవత్సరము: 2015
  • Source of Recruitment: Direct
  • సర్వీస్: ఐ.ఎ.ఎస్