ముగించు

తయారీ

Sugar Factory

పరిశ్రమలు.

ప్రచురణ: 03/04/2022

జిల్లాలో చల్లపల్లి చక్కర కర్మాగారం మరొక ముఖ్యమైన పరిశ్రమ .

మరింత
ఫ్యాక్టరీ చక్కెర

పరిశ్రమలు

ప్రచురణ: 29/06/2019

ఉయ్యూరు చక్కెర కర్మాగార సామర్ధ్యానికి నిజాం చక్కెర కర్మాగార తరువాత స్థానంలో ఉన్నది . ఈ కర్మాగారం కొన్ని సంవత్సరాలు నుండి చక్కెర యొక్క అతిపెద్ద ఉత్పత్తి చేస్తున్న కర్మాగారం .

మరింత