ముగించు

ఆధార్ సేవలు

భారతీయ ఏకీకృత నిర్ధారణ సంస్థ అనేది ఒక స్వయం నిర్ణాయిక సంస్థ . ఆధార్ చట్టం 2016 జులై 12న ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు సమాచార శాఖచే జారీ చేయబడినది.

ఈ క్రింది సేవలను మీ-సేవా ద్వారా పొందవచ్చును.

  • ఆధార్ రోజు వారి ప్రవేశ నమోదు.
  • ఆధార్ ఎలక్ట్రానిక్ కస్టమర్ గుర్తింపు.
  • ఆధార్ తెలుసుకొని పొందుట.
  • ఆధార్ సేవలు తెలుసు కొనుట.

పర్యటన: https://uidai.gov.in/

సమీప మీ -సేవ సెంటరు
ప్రాంతము : మీ -సేవ | నగరం : మచిలీపట్నం