ముగించు

మొవ్వ వేణుగోపాలస్వామి దేవాలయం

దర్శకత్వం
వర్గం ధార్మిక

శ్రీ మొవ్వ వేణుగోపాలస్వామి దేవాలయం క్షేతయ్య తన ప్రసిద్ధ సాహిత్యాన్ని స్వరపరిచిన ప్రదేశం . క్షేత్రయ్య కళా సమితిలో విద్యార్థులకు సంగీతం మరియు నృత్యం నేర్పబడుతుంది .