ముగించు

చికిత్సాలయాలు

అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ పెడన

అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ కృష్ణ డిస్ట్రిక్ట్ పెడన

ఇమెయిల్ : uhcpedana[at]gmail[dot]com
ఫోన్ : 8121760397
వర్గం / పద్ధతి: EUPHC
Pincode: 521366

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి ఎన్టీఆర్ కాలనీ

ఎన్టీఆర్ కాలనీ,గుడివాడ

ఇమెయిల్ : it_chinasubbaraom[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 8500448422
వర్గం / పద్ధతి: EUPHC
Pincode: 521301

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి కరకట్ట సౌత్

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి కరకట్ట సౌత్

ఇమెయిల్ : it_sagarabhilashm[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9676700810
వర్గం / పద్ధతి: E-UPHC
Pincode: 520012

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి చిలకలపూడి

చిలకలపూడి ,మచిలీపట్టణం

ఇమెయిల్ : it_sainathvahk[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 8885935351
వర్గం / పద్ధతి: EUPHC
Pincode: 521001

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి నారాయణపురం

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి నారాయణపుర

ఇమెయిల్ : it_ratnasagars[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 8106514760
వర్గం / పద్ధతి: E-UPHC
Pincode: 521001

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి బందరకోట

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి బందరకోట

ఇమెయిల్ : it_muralis[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 7981945393
వర్గం / పద్ధతి: UPHC
Pincode: 521149

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి బాపూజినగర్

బాపూజినగర్ గుడివాడ

ఇమెయిల్ : it_saisubramenyswamy[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9290329143
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 521301

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి బేతోవోలు

బేతోవోలు,గుడివాడ

ఇమెయిల్ : it_umamaheswararaop[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 8919621970
వర్గం / పద్ధతి: EUPHC
Pincode: 521301

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి లంబాడీపేట

లంబాడీపేట

ఇమెయిల్ : it_prudviraj[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9966120565
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520012

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి వర్రెగూడెం

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి వర్రెగూడెం

ఇమెయిల్ : it_raghavendraraok[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 521001
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 521001

ఆదేశాలు