ముగించు

చికిత్సాలయాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి కరకట్ట సౌత్

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి కరకట్ట సౌత్

ఇమెయిల్ : it_sagarabhilashm[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9676700810
వర్గం / పద్ధతి: E-UPHC
Pincode: 520012

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి కృష్ణలంక

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి కృష్ణలంక,విజయవాడ

ఇమెయిల్ : it_bharatkumarc[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9989709088
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520013

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి కొత్తపేట

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి కొత్తపేట విజయవాడ

ఇమెయిల్ : it_bajeeb[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9032340506
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520012

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి క్రీస్తురాజపురం

క్రీస్తురాజపురం విజయవాడ

ఇమెయిల్ : it_janardhanm[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9030092814
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520004

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి గిరిపురం

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి గిరిపురం విజయవాడ

ఇమెయిల్ : it_suhasinig[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 8096076399
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520004

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి గుణదల

గుణదల విజయవాడ

ఇమెయిల్ : it_amruthsaich[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9700931535
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520004

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి గులాముద్దీన్ నగర్

గులాముద్దీన్ నగర్, విజయవాడ

ఇమెయిల్ : it_praveenk[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 8639431148
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520004

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి చిలకలపూడి

చిలకలపూడి ,మచిలీపట్టణం

ఇమెయిల్ : it_sainathvahk[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 8885935351
వర్గం / పద్ధతి: EUPHC
Pincode: 521001

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి జక్కం పూడి

జక్కం పూడి విజయవాడ

ఇమెయిల్ : it_rojaranig[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9494770903
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520012

ఆదేశాలు

ఎలక్ట్రానిక్ అర్బన్ పీహెచ్ సి దుర్గ పురం

దుర్గ పురంవిజయవాడ

ఇమెయిల్ : it_udaykumark[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9700334016
వర్గం / పద్ధతి: E UPHC
Pincode: 520004

ఆదేశాలు